Home

1

Ingenieurbüro für Bauwesen

Büroleitung: Dipl.-Ing. David Franklyn
Zertifizierter Baugutachter (BVSwiss)
Sachverständiger für Schäden an Gebäuden (HTWG KN)

Office for civil engineering

Office Manager: Dipl.-Eng. David Franklyn
Certified construction reviewer (BVSwiss)
Expert for damages at buildings (HTWG KN)

ReferenzprojektenReferences

Zelglistrasse 64 8122 Binz Schweiz

Tel:
Fax:
Mobile:
0041 44 687 26 28 0041 44 687 26 29 0041 76 340 84 22
E-mail:
frd@ib-franklyn.ch